KVKK

KVKK

KVKK Aydınlatma Metni

MİSAFİR İNTERNET GİRİŞLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

BARKODES Bilgisayar Sistemleri Bilgi İletişim Ve Yazılım Tic. Ltd. Şti(kısaca “BARKODES”) olarak şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilerin, kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işlenmesini ve gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?
BARKODES olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz.


Adres:
BARKODES Bilgisayar Sistemleri Bilgi İletişim Ve Yazılım Tic. Ltd. Şti İstanbul Ticaret Odası
Adres: Cevizli Mahallesi Nedret Sokak No:4 Barkodes Plaza, 34846 Maltepe/İstanbul

Telefon: (0216) 442 20 62

Faks: (0216) 459 04 84

Mail: info@barkodes.com.tr
 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?
Kişisel verileriniz öncelikle, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 sayılı Kanun”)  başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

5651 sayılı Kanun yükümlülüklerine uyma kapsamında;

internet kullanımının sağlanması,
internet erişim ve kullanım kaydının tutulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
yetkisiz internet erişiminin önlenmesi,
veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların bildirimlerin gerçekleştirilmesi,
bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
amaçlarıyla sınırlı olarak ziyaretçilerin ad, soyad, telefon, e-posta ve IP (İnternet Protokol Adresi) adresi, MAC (Ortam Erişim Yönetimi Adresi) adresi gibi trafik bilgileri işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Hizmetin ifası için zorunlu kişiler

Toplanan kişisel verileriniz; BARKODES tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, 5651 sayılı Kanun uyarınca logların tutulması amacıyla veri işleyen sıfatıyla hizmet alınan 3. Kişilerden hizmet alımı amacıyla kurulan sözleşmenin ifası amaçlarıyla, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kanunen paylaşılması zorunlu kişiler

BARKODES’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de kişisel verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

Danışmanlık ve yardımcı hizmet sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, BARKODES’in haklarını ve/veya sizin haklarınızı korumak ve hukuki mükellefiyetleri yerine getirmek amaçlarıyla ve yalnızca bu amaçların ifası için veri aktarımının zorunlu olması halinde; depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği, güvenlik gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere; hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine aktarılabilir.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?
Kişisel verileriniz; İnternet kullanımı için doldurulan hotspot kullanıcı paneli aracılığıyla paylaştığınız ad, soyad, telefon, e-posta ile IP (İnternet Protokol Adresi) adresi, MAC (Ortam Erişim Yönetimi Adresi) adresi gibi trafik bilgileri, BARKODES’in internet hizmetinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek sunulan internet hizmetinde veri sorumlusunun güvenliğinin sağlanabilmesi 5651 sayılı  Kanun başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi için toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

Bu kapsamda toplanan kişisel verilerinizin toplanmasında dayanılan hukuki sebepler verinin niteliğine uygun olarak;

Veri sahibinin açık rızasının varlığı,
Veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması,
Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Şirketimiz tarafından verilen eğitimler sonrası katılımcılar için katılım belgesi vb. evrakların düzenlenmesi ve eğitim ile ilgili iletişime geçilmesi, katılımcıların eğitim ve konaklama yerlerine transferlerinin sağlanması ve daha sonra yapılacak eğitim planlamalarında görev tanımlarının bilinmesi gerekliliği,
Şirketimizin satış sonrası hizmetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi ve ürün ve hizmetlere ilişkin yeni tekliflerin verilebilmesi
sebeplerinden en az biri uyarınca işlenir.

Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için KVKK Başvuru Formu adresinde yer alan ilgili kişi başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Cevizli Mahallesi Nedret Sokak No:4 Barkodes, Plaza, 34846 Maltepe/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya barkodes@hs01.kep.tr e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve BARKODES sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle barkodes@hs01.kep.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Güncelleme söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline …………….. linkinden ulaşabilirsiniz.